Hoppa till innehåll

Arkeologiska undersökningar Birka – Hovgården

På Björkö har utgrävningar skett på olika delar av ön och med olika metoder. Den mest omfattande arkeologiska insatsen har gjorts av Hjalmar Stolpe i och med hans mångåriga undersökningar av gravfält och delar av bebyggelselämningarna inom Svarta jorden.


Även Adelsö med Hovgårdskomplexet och Alsnö hus har genomgått flera arkeologiska undersökningar, om än inte lika omfattande som de på Björkö. De medeltida lämningarna efter Alsnö hus undersöktes under ledning av Bengt Thordeman 1916-1918 samt 1920. Utöver fyndmaterialet och de rapporter eller grävningsberättelser som finns från de olika undersökningarna har föremål och kontexter bearbetats och publicerats i form av avhandlingar, artiklar, antologier med mera. Flertalet av dessa finns upptagna i litteraturlistan eller som pdf-dokument under rubriken digitala resurser. De undersökningar som saknar SHM Inventarienummer har ännu inte lämnats in till museet.


Birka, Björkö

1680-talet Johan Hadorph. Okänt var men troligtvis i Svarta Jorden. SHM 259

1804 G.J. Dahlström. Okänt var men av hans berättelse framgår att det var någonstans i Svarta jorden. Reseberättelse.

1811 B. Rutström, okänt var, fynd: två spjutspetsar och en yxa. SHM 433

1825-27  Alexander Seton. Undersökte 13 gravar, varav två belägna i Borgs hage, övriga i olika delar av Hemlanden. För flertalet gravar är dock den exakta belägenheten okänd. SHM 463 och SHM 474

1859 Axel Erdman. Undersöker en grav på Hemlanden i samband med hans och kollegan Törnebohms geologiska undersökningar och karteringar av Björkö.

1871-95 Hjalmar Stolpe. Undersökte ett stort antal gravar (ca 1100 st) fördelade på olika gravfält samt omkring 4000 m2 av Svarta Jorden fördelat på olika ytor inom området. SHM 5208 och SHM 34000. Publikation. Grävdagböcker. Ritningar.

1883 Konsul Nils Persson. Utför olagligt grävningar i Svarta Jorden i syfte att tillvara benmaterial till framställning av konstgödsel. SHM 8646

1902 Gunnar Hallström. Undersökning av en (skadad) skelettgrav (utan nummer.) Belägen ute i åkermarken mellan Hemlanden och Borgs hage. SHM 12159. Ritning.

1905 Gustaf Hallström. Undersökning av en vid jordbruksarbeten starkt förstörd grav. Belägen vid åkerkanten intill ”Borgs hage”. SHM 12650

1932 Holger Arbman. Undersökningar av stadvallen på två ställen varav det ena vid dess avslut i söder vid den sk Kyrkvreten samt tre gravar i nära anslutning till vallen. SHM 20300. Rapport. Ritningar. Foton.

1934 Holger Arbman & Greta Arwidsson. Undersökningar av två gravar norr om Borg – varav den ena en kammargrav tidigare undersökt av Stolpe – samt schakt genom terrasserna på den sk Likbränningsplatsen, sedermera omtolkat som Garnisonsområdet. SHM 21064Rapport. Ritningar. Foton.

1969-1971 Riksantikvarieämbetet, under ledning Björn Ambrosiani och Birgit Arrhenius. Undersökningar av Svarta jordens hamnområde. SHM 35418

1969 Sjöhistoriska museet, under ledning av Catharina Ingelman Sundberg. Marinarkeologisk inventering och undersökning i vattnet utanför Svarta Jorden samt vid Kugghamn och Korshamn. Artikel.

1975 Stockholms universitet/Arkeologiska forskningslaboratoriet. Seminariegrävning, undersökning av 6 gravar på Ormknös A. SHM 31359

1977 Stockholms universitet/Arkeologiska forskningslaboratoriet. Seminariegrävning, undersökning av 3 gravar på Ormknös B. SHM 34359 och SHM 34360

1978-80 Stockholms universitet/Arkeologiska forskningslaboratoriet. Seminariegrävningar undersökningar av gravar på Kärrbacka-gravfältet.

1981 Stockholms universitet/Arkeologiska forskningslaboratoriet. Arkeologisk prospektering i form av fosfatkartering av skilda ytor på Björkö.

1987 & 1989 Stockholms universitet/Arkeologiska forskningslaboratoriet. Undersökningar av stadsvallen (norr om Svarta jorden) samt terrassering (bebyggelse) och en grav belägen innanför stadsvallen.

1990-1995 Riksantikvarieämbetet. Undersökningar av/i Svarta jorden. SHM 35000

1996-2000 Stockholms universitet/Arkeologiska forskningslaboratoriet. Diverse smärre geofysiska och geokemiska prospekteringar av ytor och områden på Birka/Björkö

1997 Stockholms universitet/Arkeologiska forskningslaboratoriet. Undersökningar av Borgvallen samt en dittills okänd grav i denna.

1997-2004 Stockholms universitet/Arkeologiska forskningslaboratoriet. Undersökningar av Garnisonsområdet

2000 Stockholms läns museum. Undersökning och restaurering av en skadad grav i Hemlanden. SHM 34309. Rapport.

2005-2006 Riksantikvarieämbetet, UV Mitt. Leder amatörarkeologiska undersökningar av/inom Björkö by (Västergården). Rapport.

2006 Riksantikvarieämbetet, UV. Geofysiska prospekteringar av delar av Svarta Jorden-området. Publikation.

2007 Riksantikvarieämbetet, UV Mitt. Leder amatörarkeologiska undersökningar av vikingatida bebyggelselämningar vid Grindsbacka. Rapport.

2008 Riksantikvarieämbetet, UV  & MALÅ Geoscience. Georadar prospektering av delar av Svarta Jorden-området. Publikation.

2010-2014 Sjöhistoriska museet och Södertörns högskola. Marinarkeologiska undersökningar och utredningar, företrädelsevis i vattnet utanför Svarta Jorden.

2011 Riksantikvarieämbetet, UV mitt. Utredningsgrävning inom Björkö by (Storgården). Rapport.

2011 Riksantikvarieämbetet, UV & Ludwig Boltzmann institutet (LBI ArchPro). Geofysiska prospekteringar med hjälp av markradar och magnetometer av delar av Svarta Jorden och andra delar av fornlämningsområdet kring Birka samt flygburen laserscanning av landskapet. Projektet.

2013 Riksantikvarieämbetet, UV & Ludwig Boltzmann institutet (LBI ArchPro). Geofysiska prospekteringar med hjälp av markradar och magnetometer av delar av Svarta Jorden och andra delar av fornlämningsområdet kring Birka. Projektet.

2013-2014 Statens Historiska museum.  Undersökningar av två gravar (Bj 749 och Bj 750) i Hemlanden. SHM 35245. Rapport 2013 & Rapport 2014

2015-2016 Stockholms universitet/Arkeologiska forskningslaboratoriet. Undersökningar av Svarta Jordens hamnområde.

Hovgården, Adelsö

1916- 1918 Bengt Thordeman undersöker lämningarna efter det medeltida Alsnö hus. SHM 16173, SHM 16174, SHM 16175 och SHM 16215. Grävdagbok. Ritningar

1916 Hanna Rydh undersöker 25 gravar på Hovgårdsgravfältet. SHM 15726. Publikation.

1917 Hanna Rydh undersöker storhögen Skopintull vid Adelsö kyrka och en grav på gravfältet vid Hovgården väster om Adelsö kyrka samt ytterligare två gravar på Hovgårdsgravfältet. SHM 16171 och SHM 16172. Foton. Publikation.

1920 Hanna Rydh undersöker en mindre hög invid Skopintull samt ytterligare två gravar på Hovgårdsgravfältet. SHM 16475. Publikation.

1920 Bengt Thordeman avslutar sina undersökningar av Alsnö hus. SHM 16526. Grävdagbok.

1926 Hanna Rydh undersöker sex gravar på Hovgårdsgravfältet. SHM 18355. Publikation.

1944 G Westin undersöker åtta gravar på Hovgårdsgravfältet. SHM 23305. Rapport.

1945 E B Lundberg undersöker fyra gravar på Hovgårdsgravfältet. SHM 23850. Rapport.

1966 Holger Arbman & Kristina Lamm undersöker en smärre yta sydväst om Alsnöhus som antas vara ett vikingatida hamnläge samt bebyggelse. I samband med detta genomförs också en fosfatkartering av fornlämningsområdet. SHM 28884. Rapport. Ritningar.

1969 G A Hellman undersöker tre gravar på Hovgårdsgravfältet. SHM 29702. Rapport.

1991-1994 Riksantikvarieämbetet, UV Mitt, Biskops Arnö folkhögskola & Stockholms universitet. Amatörarkeologiska undersökningar samt inventeringar av vikingatida bebyggelselämningar inom och anslutning till Alsnöhus-komplexet. SHM 35240, SHM 35241, SHM 35242, SHM 35243 och SHM 35244.

2011 Riksantikvarieämbetet, UV & Ludwig Boltzmann institutet (LBI ArchPro).  Flygburen laserscanning av fornlämningsområdena kring Hovgården

2013 Riksantikvarieämbetet, UV & Ludwig Boltzmann institutet (LBI ArchPro). Geofysiska prospekteringar med hjälp av markradar och magnetometer av delar av fornlämningsområdet kring Hovgården och Alsnöhus.