Hoppa till innehåll

Kärrbacka

RAÄ 109


Gravfältet vid Kärrbacka är beläget vid Kassviken, omkring 200 meter sydost om Björkö by. Det har av hävd indelats i två – ibland tre – delar: Stora-, Lilla- samt Skogs Kärrbacka, fördelade på ömse sidor om den gamla körvägen ner mot Grönsö på södra Björkö. Idag har dock vägen en lite annan sträckning och löper nordost om gravfältet. Spåren efter den äldre körvägen är emellertid fortfarande synliga i gravfältets västligaste delar. På gravfältet kan 45 gravar skönjas ovan jord. Ett röse, två högar, 26 rektangulära- och tio runda stensättningar, fyra så kallade treuddar – tresidiga stensättningar med insvängd (konkava) sidor – samt två skeppsformade stensättningar. Några av gravarna i den östligaste delen – Stora Kärrbacka – är av närmast monumentalformat, så till exempel ett röse som mäter hela 20 meter i diameter och är omkring två meter högt. Tre av treuddarna, vars sidor är omkring 20 meter långa, är också belägna i den här delen av gravfältet.

Flera av de större gravarna på Stora Kärrbacka ger genom sina steniga överbyggnader utan täckande torv eller jordlager ett äldre intryck än exempelvis gravarna på det närbelägna Lilla Kärrbacka. Foto: Jonathan Olsson/SHM

Övriga gravar är av mindre format även om flera ändå är påfallande stora, framförallt de två högarna i gravfältets västliga del, Lilla Kärrbacka, är nog så imponerande med sina åtta respektive tio meter i omkrets.

En av de två skeppsformade stensättningarna på Kärrbacka. Foto: Jonathan Olsson/SHM

Gravfältet har undersökts vid två tillfällen. Första gången av Hjalmar Stolpe som 1874 och 1881 grävde ut 14 gravar i den västligaste delen, dvs inom Lilla Kärrbacka. Elva av dessa var skelettgravar och en – Bj 1121 – var en brandgrav. I två gravar – Bj 1119 samt Bj 1123 – finner inte Stolpe spår efter någon gravläggning. Den andra undersökningen genomfördes av Arkeologiska forskningslaboratoriet vid Stockholms universitet 1986 och omfattade tre gravar inom Stora Kärrbacka, samtliga var brandgravar.

Treudd av monumentalformat på Stora Kärrbacka. Foto: Jonathan Olsson/SHM

Kärrbackagravfältet har en mycket tydlig uppdelning i landskapet som det på basis av gravformer och undersökningsresultat är frestande att uppfatta som en äldre del i sydost och en yngre del nordväst. Mitt emellan de två delarna ligger ytterligare en liten grupp om fem gravar men där två av dem är stora treuddar.

De många skelettgravarna i nordväst inom Lilla Kärrbacka är starkt kristet präglade och även om några säkra dateringar av gravarna inte föreligger så är flertalet av dem antagligen tillkomna under sent 900-tal eller tidigt 1000-tal. Liksom i fallet med Grindsbacka har teorier framförts om att Lilla Kärrbacka kan ha utgjort gravplats för invånarna i det äldsta Björkö by.

På en av treuddarna har anläggningen spetsar eller uddar markerats med resta stenar. Foto: Jonathan Olsson/SHM.

På en av treuddarna har anläggningen spetsar eller uddar markerats med resta stenar. Foto: Jonathan Olsson/SHM.