Hoppa till innehåll

Hovgården

Hovgården på Adelsö är en miljö av stor historisk betydelse. Platsen har setts som ett maktcentrum med ett aristokratiskt residens varifrån en kung bland annat kontrollerade den närliggande vikingatida handelsplatsen Birka.


Inom fornlämningsområdet finns monumentala lämningar kopplade till maktstrukturer från olika perioder av historien. Tre så kallade kungshögar och en tingshög påminner starkt om storhögarna vid Gamla Uppsala. Hovgårdens högar är inte arkeologiskt undersökta men härrör möjligen från 500–600-talen. Det vikingatida Hovgården har tolkats som ett kungligt residens med en hallbyggnad som var fokus för politiska, religiösa och representativa funktioner. Handels- och hantverksområdet vid Svarta jorden i Birka, på andra sidan det smala sundet, ingick förmodligen i det aristokratiska komplexets sociala och ekonomiska miljö. Från vikingatid är också den arkeologiskt undersökta storhögen Skopintull.

Hovgårdsområdet och Adelsö kyrka. Foto: Jonathan Olsson/SHM

I miljön kring det aristokratiska residenset ingår även två runstenar U10 och U11 daterade till första respektive andra halvan av 1000-talet. På runsten U11 nämns titeln kung. I slutet av 1100-talet påbörjades byggandet av Adelsö kyrka och under 1200-talet uppfördes den medeltida palatsbyggnaden Alsnö hus av Birger Jarls söner Magnus Ladulås och Valdemar Birgersson. I palatset undertecknades 1280 den stadga som ger frälset dess privilegier – den så kallade Alsnö stadga.

Runstenen U11. Foto: Jonathan Olsson/SHM

Alsnö hus undersöktes arkeologiskat under åren 1916–1918 och 1920 av Bengt Thordeman. Vid dessa undersökningar påträffades kulturlager från vikingatid söder och öster om de medeltida huslämningarna. I anslutning till Thordemans undersökningar genomförde Hanna Rydh 1917 och 1920 utgrävningar av gravfälten inom Hovgårdsområdet. Resultaten från Rydhs undersökningar och spåren efter vikingatida kulturlager som framkommit vid Thordemans undersökningar ledde till en provundersökning under ledning av Holger Arbman 1966. Undersökningen genomfördes sydväst om Alsnöhus med syfte att lokalisera den förmodade vikingatida bebyggelsen. Det som framkom var huvudsakligen medeltida kulturlager med enstaka vikingatida fynd.

Under perioden 1992–1994 gjorde Riksantikvarieämbetet, UV Stockholm och Stockholms universitet forskningsgrävningar i samarbete med amatörarkeologer. Vid dessa undersökningar påträffades lämningar efter vikingatida bebyggelse. Man genomförde även en inventering av området vid vilken en hamnanläggning med spärranordningar och två så kallade naust (båthuslämningar) identifierades. Ett av dessa undersöktes och kunde dateras till 1300-talet.

Fornlämningsmiljön ingår som en del av världsarvet Birka och Hovgården.