Hoppa till innehåll

Borg

Birkas borg är en stor halvcirkelformad vall av jord och sten som på alla sidor utom i väster omsluter det så kallade Borgberget.


Borgen är en del av Birkas försvarssystem. Åt väster stupar berget brant ned mot den forna sjösidan och från Borgbergets högsta punkt – som också är Björkös högsta punkt – har man en milsvid utsikt åt alla håll och kan därifrån lätt upptäcka fartyg som nalkas. Borgvallen är drygt 350 meter lång och på vissa ställen närmare tre meter hög. I vallen finns tre ingångar eller portar. Arkeologiska undersökningar gjorda under senare delen av 1990-talet avslöjade att Borgvallen var byggd i så kallad skalmursteknik där inner- respektive ytterkanterna bestod av stora stenblock som placerats ovanpå varandra och mellanrummet fyllts med jord och sten.

Vy över Borgberget och delar av Svarta jorden från Björkö by i nordväst. Foto: Jonathan Olsson/SHM

Man kunde även se att vallen genomgått minst två ombyggnadsfaser samt att den brunnit, alternativt bränts ned, ett flertal gånger.  Den äldre vallen var något lägre än den yngre, men hade – liksom den yngre vallen – ett bröstvärn av trä.

Borgvallen är mycket kraftig och på en del ställen närmare tre meter hög. Arkeologiska undersökningar har avslöjat att den vid ett skede byggts om och gjorts högre. Den äldre, ursprungliga vallen var relativt oansenlig. På vallen har även funnits en träpallisad. Foto: Jonathan Olsson/SHM

Vid undersökningen upptäcktes även en dittills okänd grav. Graven markerades av ett stort stenblock som var rest på marken under vallen och antyder att graven anlagts före eller i samband med att den äldsta vallen byggdes.

När arkeologer undersöktes borgvallen 1997 fann man en grav under det stora blocket i vallens krön. Liksom i fallet med Stadsvallen tycks även ytan under Borgvallen ha nyttjats för gravläggningar innan vallen byggdes. Foto: Jonathan Olsson/SHM

Hur ytan innanför borgvallen nyttjats under den tid borgen var i bruk är trots arkeologiska undersökningar svårt att få en klar bild av. Vad vi vet är att ytan delvis har använts som gravplats då ett par gravar har påträffats och undersökts. Men sannolikt har här även funnits någon form av byggnader. Birkas borg är märklig i det avseendet att den för vikingatiden har ganska ålderdomliga drag. Den är nämligen byggd och konstruerad efter samma principer som de betydligt äldre fornborgarna i Mälardalen, av vilka flera har kunnat dateras till 400-talet.

Det finns tre ingångar eller portar i Borgvallen. Bilden visar den största av dem; den så kallade Kungsporten. Foto: Jonathan Olsson/SHM