Hoppa till innehåll

Garnisonen

Området omedelbart utanför och väster om Borg kallas idag Garnisonen. Inom området – som består av fyra terrasser – har vid flera tillfällen arkeologiska undersökningar genomförts. Den första redan 1877 när Hjalmar Stolpe grävde sju mindre schakt genom områdets övre del.


Stolpe fann stora mängder av sotig och kolrik jord samt stolphål och brända ben och antog då att han upptäckt en av Birkas likbränningsplatser. Senare ändrade han uppfattning i saken men lade heller inte fram någon teori om vad platsen representerade. 1934 genomför Holger Arbman nya undersökningar. Arbman öppnar ett antal långa schakt över terrasserna och ner i slänten och finner då bland annat en mängd vapen- samt rustningsdetaljer, något som leder honom fram till tolkningen av platsen som ett garnisonsområde som utgjort en del i Birkasamhällets försvar.

Garnisonsområdet ligger i slänten nordväst om och omedelbart utanför Borg. Närmast i bild, hitom enbusken, syns terrass III på vilket ett lofthus stått. Bortom enbusken skymtar terrass II som var platsen för en smedja. Foto: Jonathan Olsson/SHM

Mellan åren 1997-2004 genomförde Arkeologiska forskningslaboratoriet vid Stockholms universitet mer storskaliga undersökningar av Garnisonsområdet.  Undersökningarna avslöjade att det stått ett antal olika hus på samtliga fyra terrasser med början under tidigt 800-tal och fram till och med mitten eller slutet av 900-talet, alltså vid den tid då Birka ödelades. Husen har varit uppförda på olika vis och dessutom haft lite olika funktioner, vissa verkar ha varit av bostadskaraktär under det att andra i något skede kan ha fungerat som förråd och olika typer av verkstäder eller (vapen?)smedjor. På en av terrasserna, terrass I, uppfördes under 900-talet en stor hallbyggnad som utifrån de många vapenfynden givits namnet ”Krigarnas hus”.  Hallbyggnaden uppfördes ovanpå resterna av två andra hus som tidigare låg på terrassen.

Den mest omtalade av områdets terrasser är terrass I på vilken hallbyggnaden ”Krigarnas hus” stod. Foto: Jonathan Olsson/SHM

Området runt husen på terrasserna tycks även delvis ha varit kringgärdat av en pallisad eller annat slags skyddsvärn, något som ytterligare förstärker intrycket av att området utgjort en vital del av Birkasamhällets försvarssystem. Fyndmaterialet talar också sitt tydliga språk för trots att de representerar många olika funktioner så dominerar de ”krigiska” inslagen stort.

Undersökningarna lämnar även en del ledtrådar till frågan om hur det kan ha gått till när Birka övergavs. Husen, inklusive Krigarnas hus, har blivit nedbrända och över stora delar av området låg mängder av pilspetsar men också andra vapen. Fynd som tillsammans kanske vittnar om ett överfall av fientligt inställda vikingar.