Hoppa till innehåll

Ormknös

RAÄ 111


Gravfältet Ormknös ligger på en markant moränhöjd omkring 300 meter nordost om Grindsbackagravfältet och rymmer omkring 15 synliga gravar. De mest iögonfallande är fyra större högar, belägna på rad invid varandra. Därutöver finns runda och rektangulära stensättningar av mindre format varav några är markerade med resta stenar men även en skeppssättning av monumentalformat, omkring 25 meter lång.

 

Ett par av de mindre gravhögarna på Ormknös har även merkarats med resta stenar. Foto: Jonathan Olsson/SHM

Ett par av de mindre gravhögarna på Ormknös har även merkarats med resta stenar. Foto: Jonathan Olsson/SHM

En av högarna och fem av de mindre gravarna har undersökts. Detta skedde 1975 samt 1978-1979 inom ramen för seminariegrävningar utförda av Arkeologiska forskningslaboratoriet vid Stockholms universitet. Fyndmaterialet i några av de mindre gravarna var förhållandevis exklusivt och innehöll importerad keramik samt silvertrådsarbeten, så kallade posamentknutor, som varit fastsydda på klädedräkten. Helt i klass med vad som framkommit i några av de rikast utrustade gravarna på Hemlanden. Undersökningen av högen avslöjade att den genomgått en ombyggnadsfas under vikingatiden varvid dess omfång och höjd utökades.

En av gravfältets fyra högar har nyligen utsatts för skadegörelse, antagligen av någon eller några av Björkös alla grävlingar. Foto: Jonathan Olsson/SHM

De undersökta gravarna har av undersökaren daterats till såväl vikingatid som till skedet dessförinnan, det vill säga vendeltid och en tolkning säger att därmed skulle de tillhöra en bebyggelse eller ett gårdsläge på Björkö som daterar sig till tiden före Birka.

Vy åt sydväst från Ormknös. Närmast syns några av gravfältets mindre gravar och strax bortför dessa en flack tidigare uppodlad yta som möjligen även innehåller ett boplatsläge. Längst bort i fonden anas Borgberget ovanför Svarta jorden. Foto: Jonathan Olsson/SHM

Omedelbart söder om Ormknös A vidtar ett omkring 100 kvadratmeter stort område med gammal odlingsmark som möjligen skulle kunna knytas till det antagna gårdsläget.  Ett kort stycke söder om detta område ligger så ytterligare tre gravar, samtliga runda stensättningar och ingen av dem är undersökta.

Några av de mindre gravarna sydväst om höjdryggen med högarna. Foto: Jonathan Olsson/SHM