Hoppa till innehåll

Kvarnbacka

RAÄ 120


Kvarnbackagravfältet är beläget i slänterna av och på höjdryggen sydost om borgberget och sträcker sig 450 meter i sydvästlig riktning hela vägen ned mot den nuvarande bebyggelsen vid Höglund, Charlottenlund och Akademivillan. Idag är omkring 185 gravhögar synliga ovan jord. Tidigare har antalet gravhögar sannolikt varit betydligt högre för gravfältet är på flera ställen hårt sargat av senare tiders uppodling och jordbruk.Troligtvis har den nordvästra delen av dagens Kvarnbacka hört samman med de sydvästra delarna av gravfältet Borgs hage RAÄ 35. De båda gravfälten har då – under vikingatiden – tillsammans bildat ett knappt kilometerlångt sammanhållet område med gravhögar som sträckt sig ända uppifrån Borg, ned i slänterna, över höjdryggen åt sydost och ned till strandkanten i sydväst. En imponerande syn för de som då närmat sig Birka och Björkö i båt från sydväst.

Högarna på Kvarnbackagravfältet ligger tätt intill varandra. Foto: Jonathan Olsson/SHM

De 185 gravarna består av 112 högar, 55 runda stensättningar, åtta skeppssättningar och fem treuddar.

I omgångar under år 1876 undersökte Hjalmar Stolpe 60 av dessa gravar. Samtliga, undantaget en betecknar Stolpe som brandgravar även om han i tiotalet av dessa inte finner vare ben eller andra föremålsfynd. Likanande förhållanden utspelade sig i den enda förmodade skelettgraven vari Stolpe endast finner en järnnit.

Vissa är markerade med mittstenar. Foto: Jonathan Olsson/SHM

Stolpes undersökningar omfattade gravar i alla delar av gravfältet, flertalet av dem var dock belägna på höjdryggen i gravfältets norra och nordöstra del.

Andra är begränsade av prydligt anlagda kantkedjor. Foto: Jonathan Olsson/SHM

Andra är begränsade av prydligt anlagda kantkedjor. Foto: Jonathan Olsson/SHM