Hoppa till innehåll

Grindsbacka

RAÄ 112


Grindsbacka, som ligger några hundra meter sydost om Hemlanden, har ungefär 60 synliga gravar. Gravfältet är idag kraftigt igenvuxet och tämligen svåråtkomligt. Hur stort gravfältet en gång varit är svårt att få någon säker uppfattning om. Gravfältet är bitvis ganska hårt åtgånget av senare tiders jordbruksarbete, framförallt i den norra och nordöstra delen där många gravar antagligen har raserats.

Grindsbacka är idag helt igenvuxet. Foto: Jonathan Olsson/SHM

Drygt hälften av de sextio gravarna – 35 stycken – undersöktes av Hjalmar Stolpe under fältsäsongerna 1878 och 1879. Av dessa var ungefär en tredjedel (12 stycken) brandgravar, resterande gravar (23 stycken) var skelettgravar.

Såväl innehållsmässigt som utseendemässigt skiljer sig Grindsbackagravarna ganska avsevärt från gravarna på t ex Hemlanden eller de i Borgs hage. De karaktäristiska högarna saknas, eller är mycket fåtaliga. Istället är gravarna på Grindsbacka överlag tämligen låga men tydligt markerade och avgränsade från varandra med s.k. kantkedjor av stenar och block. Formerna är runda eller fyrsidiga. Av gravfältskartan från 1888-89 framgår att inslaget av fyrsidiga gravar är speciellt framträdande i gravfältets södra del.

Fynden i skelettgravarna bestod så gott som uteslutande av kistspikar samt – i några gravar – av enkla järnknivar. De mänskliga kvarlevorna var i de flesta fall helt förmultnade. I ett par av brandgravarna, t ex Bj 675 och Bj 682, återfanns ett något rikhaltigare fyndmaterial men överlag var fyndmängderna små även i brandgravarna.

Sammantaget antyder gravformer och fyndmaterial att gravarna daterar sig till senare delen av 900-talet, och kanske till och med senare. Låt vara att vissa även kan ha tillkommit något tidigare. Skelettgravarna bär alla spår av kristen påverkan och är till utseende och innehåll helt lika andra gravar i Birkas omland som har kunnat dateras till 1000-talet.

Gravplanskarta över Grindsbacka. Tyvärr är det få gravar som har gått att identifiera utifrån Stolpes dokumentation. Ur: Arbmans Birka I.

Man har diskuterat om Grindsbackagravfältet egentligen är en utlöpare till, och hörde samman med Hemlanden eller om det alltid varit ett självständigt gravfält. Den senare åsikten har framförts av bland annat Holger Arbman som även framkastat tanken att gravfältet skulle kunna tillhöra den äldsta bebyggelsen inom Björkö by och därmed i huvudsak datera sig till tiden efter Birkas övergivande.