Hoppa till innehåll

Träskulpturer

Sverige har ett stort och unikt material av träskulpturer. Här finns både sådant som importerats och sådant som kommer från lokala verkstäder. Till det vi kallar träskulptur räknas de krucifix, madonnor, helgonbilder med mera, som inte ingår i altarskåp.


När kristendomen kom till Sverige blev vi, inte bara kyrkligt utan även politiskt och samhälleligt, en del av Europa. Den tidigare inhemska konsten, den vikingatida djurornamentiken, försvann eftersom den katolska kyrkan uppfattade den som hednisk. Det fanns inga förebilder i Sverige för de träskulpturer som gjordes för de första romanska kyrkorna. Den konst som skapades under medeltidens början hade starkt kristen europeisk påverkan. Adam av Bremen skriver visserligen om de tre gudastatyerna i Gamla Uppsala tempel, men vi har ingen aning om hur dessa skulle ha sett ut eller om de ens har funnits.

Träskulpturer under medeltiden

Träskulpturer brukar indelas i två olika grupper: romansk och gotisk stil. I Norden dras av tradition tidsgränsen mellan dessa vid 1200-talets mitt. Detta är naturligtvis en skapad indelning, någon sådan gräns existerar inte i verkligheten, utan stilarna går in i varandra.

Träskulptur från slutet av 1100-talet, Viklau socken, Gotland, inventarienr: 18951. Foto: Lennart Karlsson

När man tittar på kyrklig konst måste man vara medveten om att den medeltida kyrkliga konsten i Sverige aldrig var avsedd enbart som prydnad. Den var alltid underordnad ett religiöst syfte. Och behovet av helgonbilder och krucifix bör ha varit enormt, då man måste räkna med att varje kyrka haft åtminstone ett krucifix, en madonnabild och efter hand också en framställning av kyrkans skyddshelgon.