Hoppa till innehåll

Antiziganismen och samlingarna

I forskningsprojektet Antiziganismen och samlingarna – kunskapsproduktion och samlande vid kulturhistoriska museer och arkiv under 1900-talet deltar Lotta Fernstål, Statens historiska museer och Charlotte Hyltén-Cavallius, Institutet för språk och folkminnen. Projektet pågår 1 september 2016 – 31 augusti 2019 och finansieras av Kulturrådets medel för centrala museers forskning.

I kulturhistoriska museer och arkiv i Sverige finns stora mängder material som rör människor som av majoritetsbefolkningen kallades ”zigenare” och ”tattare” och som samlats in under 1900-talet, dock i stort sett uteslutande material som berättar om dessa människor, men inte insamlat av, och till största delen inte heller berättat av, människorna i fråga. I musei- och arkivsamlingar finns bland annat etnologiska frågelistor, uppteckningar, fotografier, tidningsklipp, anteckningsuppgifter och brev från insamlare av material, samt i viss mån föremål.

Hur ska dessa samlingar förstås? Hur och i vilka sammanhang skapades de och hur användes de i sin samtid, inom och utom det kulturhistoriska fältet? Kan de användas i dag, och i så fall hur? Frågor som dessa är grundläggande i detta forskningsprojekt, i vilket vi återvänder till befintliga samlingar för att skapa förståelse för dem genom kritisk granskning av samlingarna, tillkomsten av dem och ingående studier av ett par av huvudaktörerna bakom dem. Vi fokuserar på de sammanhang, strukturer och aktörer som skapat samlingarna och informationen i dem, snarare än de människor som samlingarna skulle berätta om.

Projektet ansluter till det internationella, interdisciplinära forskningsfältet romani studies, som omfattar ämnen som till exempel historia, etnologi, sociologi och statsvetenskap. Projektet ingår även i ett förnyat och växande forskningsfält som fokuserar på kunskapsproduktionen vid folkminnesarkiven, och som söker efter nya metoder förankrade i samtida teori att närma sig gamla samlingar. Projektet ingår även i en vid Statens historiska museer stark forskningstradition av att studera olika perspektiv på och sammanhang kring samlande och kunskapsuppbyggnad vid kulturhistoriska minnesinstitutioner samt utgör även del av senare års forskning och verksamhet vid museet som rör de nationella minoriteterna.

Kontakt

lotta.fernstal(a)shm.se
charlotte.hylten-cavallius(a)sprakochfolkminnen.se