Hoppa till innehåll

Hovgårdsstenen U 11

Det stora stenblocket med ristningen står nere vid den forna hamnbassängen söder om de vikingatida kungsgårdsterrasserna och lämningarna efter Alsnö hus.


Arkeologiska undersökningar omedelbart invid har påvisat att blocket inte är markfast utan ditforslats och placerats i en stengrund. Detta har antagligen gjorts vid hamnanläggningens anläggande eller vid en senare omgestaltning av denna.

Ristningsytan har vid upprepade tillfällen skadats, senaste gången antagligen så sent som under 1900-talet. Trots detta går stora delar av inskriften att läsa. Som vanligt när det gäller runinskrifter går inskriften att tolka på olika sätt. Den vanligast återgivna läsningen är som följer:

”Tyd du runorna! Rätt lät rista dem Tolir, bryte i Roden, åt konungen, Tolir och Gylla lät rista (dessa runor), båda makarna efter sig till en minnesvård. Håkon bjöd rista.”

raþ| |þu : runaR : ret : lit : rista : toliR: bry[t]i : i roþ : kunuki : toliR : a(u)k : gyla : litu : ris… …- : þaun : hion : eftiR …k : merki srni… haku(n) * (b)aþ : rista

Inskriften nämner några individer och deras sociala positioner, bland annat framgår det att Tolir är bryte. En bryte var en träl, en ofri person, men inte vilken träl som helst utan en slags förvaltare med betydligt större ansvar än andra trälar. Att döma av Hovgårdsristningens sammanhang så kan Tolir ses som Kungsgårdens tillsyningsman eller förvaltare. Att han och hans maka Gylla figurerar i inskriften tillsammans med självaste kungen visar att de båda haft vissa maktbefogenheter.

Trots en del frågetecken står det klart att Hovgårdsstenens ristning är lite speciell. Den är inte – till skillnad från många andra runristningar – ristad i åminnelse efter en död anhörig utan efter ”kungens” önskan. Den är också en av mycket få ristningar i hela Skandinavien som berättar om ofria människor.

Men altenativa läsningar av inskriften på U11 liksom vem ”kungen” Håkon var, saknas som sagt inte. Framförallt har det diskuterats vad uttrycket : bry[t]i : i roþ: egentligen åsyftar. Vissa anser att det inte alls är det geografiska området Roden som åsyftas utan att det istället betecknar en farled eller ett marint område där man ror. Överfört på Hovgårdsstenens rumsliga omgivningar skulle det då syfta på rodd-eller inseglingsrännan till hamnanläggningen. Om denna tolkning accepteras skulle ristningens andra del istället läsas: ”Rätt lät rista Tolir, bryte i (rodd)farleden till förmån för konungen”. Kanske att Tolir var den som på kungens initiativ ansvarade för anläggandet och skötseln av hamnbassängen eller vattnen utanför Adelsö och Björkö?

Ett annat tvistemål har rört vem egentligen Håkon var. Äldre forskning identifierade honom med Håkon den röde som enligt – de icke helt tillförlitliga – kungalängderna regerade från 1073 och tretton år framåt. Andra forskare anser att det istället är den norske jarlen Håkon Ivarsson som avses.

Klart är i alla fall att Hovgårdsristningen kan dateras till sent 1000-tal och den kan mycket väl vara samtida med runstenen från Björkö by.